İFOO Yönetmeliği

İSTANBUL FİLARMONİ ODA ORKESTRASI YÖNETMELİĞİ

  1. BÖLÜM Kuruluş, amaç

Madde 1 – İstanbul Filarmoni Orkestrası (İFOO), İstanbul Filarmoni Derneği’ne bağlı bir kuruluştur.

Madde 2 – İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası başta kurulduğu şehir olmak üzere sanat kültürünün gelişmesi bakımından ülkenin her yerinde gerekli faaliyetlerde bulunur, uluslararası değerdeki sanat çalışmalarında bulunarak ülke içinde ve yurtdışında faaliyette bulunur; uluslararası benzeri kuruluşlarla işbirliği yapar, sanat çalışmalarını konserler yoluyla halka sunar.

Madde 3 – İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası, İstanbul Konservatuar Orkestrası adıyla 1934 yılında kurulmuştur. 1945 yılında İstanbul Şehir Orkestrası adıyla konser faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. İstanbul Filarmoni Derneği çatısı altında 28 yıl faaliyetlerini sürdürmüş olan İstanbul Şehir Orkestrası 1973 yılında faaliyetlerini devlete bağlı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası olarak devam etmiştir. Bu tarihten sonra Mükerrem Berk hem İFD Yönetim Kurulu Başkanı hem de İDSO Müdürü olarak görevini devam ettirmiş ve her iki kurum birbirilerine destek olmayı sürdürmüştür. 27 Aralık 1977 tarihinde dernek bünyesinde İstanbul Filarmoni Derneği Oda Orkestrası kurulmasına karar verilmiştir. Orkestranın ilk kadrosu İDSO’da görevli sanatçılarıdan oluşmuştur.  İstanbul Filarmoni Derneği Oda Orkestrası ismi altında ilk konserini veren orkestramızı tekrar hayata geçirmek, günümüz şartlarında ülkemizde oluşan oda orkestrası eksiğini doldurmak İFOO kuruluş amacıdır. Uluslararası platformda bu yolda çalışan kurumlarla iş birliği yapmak, varlığından söz ettirecek projelerle hak ettiği yeri kazanmak açısından İFOO bu doğrultuda çalışmalar yapar. İstanbul Filarmoni Derneği Oda Orkestrası’nın konser programlarında milletlerarası ölçüde sanat değeri olan eserler yer alır. Oda Orkestrası’nın barok dönemden günümüz bestecilerine dayanan özgün repertuvarını sanat severlere sunmak, bu doğrultuda Türk Bestecileri’ni teşvik etmek sorumluluğundadır.

  1. BÖLÜM Yönetim ve Organlar

Madde 5- İstanbul Filarmoni Derneği Oda Orkestrası şu organlardan meydana gelir:

  1. Orkestra Yönetim Kurulu: İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu, İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası’nın da Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu Başkanı kurumun orkestranın idari işlerini yönetir; kurum vizyonunun belirlenmesi konusunda yapılan çalışmaları yöneterek, kurumun idari ve sanatsal olarak işlemesini temin eder.  Yönetim Kurulu Başkanı önerisiyle İFD Yönetim Kurulu, Sanat Yönetmeni’ni ve orkestra menajerini seçer; Sanat Kurulu’nda Yönetim Kurulunu temsil edecek iki yönetim kurulu üyesini ise kendi arasında seçimle belirler.
  2. b) Sanat Kurulu: Sanat Yönetmeni aynı zamanda Sanat Kurulu Başkanı’dır. Orkestra menajeri, başkemancı ve 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Gerek görüldüğü takdirde başkemancı ve grup şefleri davet edilebilir. Sanat Yönetmeni’nin önerisi ile repertuar seçimi, konuk şef ve solistlerin seçimini belirler. Sanat Kurulu SY tarafından önceden düzenlenen bir gündeme göre yapılır ve konser sezonu içerisinde ayda bir defa toplanılır. Sanat Kurulu üyeleri toplantıdan önce görüşülmesini arzu ettikleri hususları gündeme yazdırırlar. Sanat Kurulunca alınan kararlar bir karar defterine düzenli bir şekilde yazılır ve üyeleri tarafından imzalanmış olur. Sanat Kurulu’nda görevli YK üyeleri İFD Yönetim Kurulu’na düzenli rapor vermekle sorumludur.
  3. c) Sanat Yönetmeni: Orkestranın tüm sanatsal etkinliklerinden ve disiplininden birinci derecede sorumludur. Orkestranın sanatsal kalitesinin en üst düzeye çıkması için gereken çalışmaları yapar. Orkestranın çalıştırılması, orkestranın konserlere hazırlanması, konserlerin hazırlanması, seçilen repertuarın uygulanması konusunda tüm sorumluluk orkestra SY’ne aittir. Orkestra müdürü, başkemancılar ve grup şefleri birinci derecede SY’ne bağlı olarak çalışırlar. Orkestranın sanat seviyesini yükseltmek, bunun için gereken raporları hazırlamak, orkestranın repertuarını genişletecek eserleri programlara koymak, provaları ve konserleri tam bir disiplin içinde ve azami konsantrasyon sağlayarak en verimli şekilde yürütmek görevleri arasındadır. SY, İFO YK Başkanının teklifiyle İFD YK tarafından görevlendirilir.
  4. c) Orkestra Menajeri: Kurumlar arası ve orkestra iç bünyesindeki tüm koordinasyonu sağlar. AD ile orkestra arasındaki idari ve sanatsal konuların iletişimini üstlenir ve alınan kararların gerekli yerlere bildirilmesini ve uygulanmasını takip eder. Orkestra’nın prova zaman çizelgesinin belirlenmesi, bildirilmesi, uygulanması ve disiplini konusunda yetkilidir. Ayrıca orkestra için yapılacak tüm harcamalardan AD gözetiminde birinci derecede sorumludur. Bu harcamalar orkestra üyelerinin ücretlerinin, gerekirse yol ve konaklama giderlerinin, prova ve konser esnasında ihtiyaç duyulan beşeri giderlerin (su, çay, kahve vb. sandviç, kurabiye vb.) ödenmesi, orkestraya araç gereç alımı, mekânsal çalışmalar ve konser salonlarının (gerekirse kiralarının ödenmesi) vb pek çok konuyu kapsar. Doğrudan SY’ne bağlı çalışır.
  5. d) Başkemancı: Başkemancı Sanat Yönetmeni önerisiyle YK tarafından göreve getirilir. Başkemancı Sanat Kurulu’nun üyesidir. Orkestra üyelerinin disiplininden doğrudan sorumlu olup SY denetimi doğrultusunda orkestrayı oluşturur. Topluluğun performans kalitesinden orkestra şefinden sonra sorumludur.  Provalardan önce ya da provalar esnasında gerek görüldüğü takdirde grup çalışmalarını düzenler. Başkemancı, orkestranın grup şeflerini saptamakta ve onları alt-bölümlere ayırma konusunda tam yetkilidir.  SY’ne doğrudan bağlıdır.

Orkestra

Madde 4 – İstanbul Filarmoni Derneği Oda Orkestrası’nı aşağıdaki unvanları taşıyan elemanlar oluşturur. Orkestra Yönetim Kurulu uygun gördüğü taktirde orkestra konser başına davet edilecek nefesli ve vurmalı çalgılar sanatçıları ile takviye edilir. Başkemancı 7 tutti 1. Keman üyesi 2. Keman Grup Şefi 5 tutti 2. Keman üyesi Viyola Grup Şefi 3 tutti Viyola üyesi Çello Grup Şefi 3 tutti Çello üyesi Kontrabas Grup Şefi 1 tutti Kontrbas üyesi

 

III BÖLÜM Devam-Disiplin ve Düzen

Madde 6 – Orkestra üyeleri prova başlamadan en az on dakika önce gelerek orkestradaki yerlerini alırlar. Aksi halde OM’ne zamanında haber vermek ile yükümlüdürler.

Madde 7 – Provalar başlamadan önce konsertmaister tarafından akort yaptırılır. Akort süresince konuşulmaz gürültü yapılmaz.

Madde 8 – Konser ve provanın sükunetini, disiplini ve adabını bozacak fiil ve hareketlerde bulunulmaz; prova ve konser esnasında münakaşa edilmez, konuşulmaz, gürültü edilmez, görev dışı işlerle meşgul olunmaz. Üyeler birbirlerini rahatsız edemezler ve birbirlerinin işlerine müdahalede bulunamazlar.

Madde 9 – Üyeler konserlerde OM’nin belirtiği doğrultuda giyinerek hazır bulunurlar. Özel bir istek, yeterli zaman verilerek ilan edilmelidir.

Madde 10 – Üyeler konsere başlamadan en az on beş dakika önce hazır vaziyette konser yerinde bulunurlar.

Madde 11 – Konserlere başta konsertmaister olmak üzere düzenle çıkılır. Konser sonu selam verme, sahneyi, terkediş yine konsertmaister’in işareti ile ve düzen içinde olur.

Madde 12 – İstanbul Fiarmoni Derneği Oda Orkestrası üye ve mensupları orkestra şefini ve solistleri küçük düşürecek fiil ve hareketlerde bulunamazlar.

Madde 13 – İstanbul Fiarmoni Derneği Oda Orkestrası çalışma programlarına göre kendilerine verilen görevlere muntazaman devama mecburdurlar. Üyelerin sezon konserlerinin %80’ine devam göstermesi zorunluluktur.

Madde 14 – Görevlerine izinsiz olarak geç gelen veya gelmeyen üye OM’nin yazılı sorusuna iki gün içinde yazılı olarak cevap vermek zorundadır. OM bu tür durumlarda AD ve OYK üyelerini bilgilendirmek ile sorumludur.

Madde 15 – Orkestra üyeleri mazeret sunmaksızın tüm prova ve konserlere katılmakla yükümlüdür. Sağlıksal problemler olduğu taktirde OM’ye en kısa zamanda bildirilir.

Madde 16 – İstanbul Filarmoni Derneği Oda Orkestrası, disiplin suçu işlediği sabit olan ya da sanatsal açıdan orkestra düzenine uyum gösteremeyen sanatçılarla, OYK’nunda alınan karar ile sezon sonu-sezon içinde yollarını ayırabilir.

  • BÖLÜM İstanbul Filarmoni Derneği Oda Orkestrası’na Kabul ve Sınav

Madde 17 – İstanbul Filarmoni Derneği Oda Orkestrası üyelerini imtihana tabi tutarak bünyesine kabul eder. İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulunun seçeceği kişilerce seçici kurul 5 kişiye tamamlanır. Seçici kurul sınav sonucunda belli bir enstruman grubunda seviyeyi yeterli bulmaması durumunda sınavı tekrar etme hakkını saklı tutar. Başkemancı SY’nin uygun görmesi durumunda sınavsız davet edilebilir.

Madde 18 – Adaylar aşağıdaki belgeleri bir dilekçeye ekleyerek sınavdan önce İstanbul Filarmoni Derneği’ne verir. a) T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. b) 3 adet fotoğraf. c) Öğrenim durumunu ibraz eden resmi bir belge.

Madde 19 – Kabul imtihanı 2 aşamadan oluşur. Sınav için gerekli piyanist İstanbul Filarmoni Derneği tarafından organize edilir. Sorulacak orkestra partileri İstanbul Filarmoni Derneği web sitesi üzerinden bir ay önce ilan edilir.

Madde 20 – Kabul imtihanını kazananlar ilgili çalgı grubunun ihtiyacından fazla olduğu takdirde sezon içerisindeki ihtiyaca göre kullanılacak yedek listeye girerler.

Madde 21 – Orkestra kabul imtihanlarına giren adaylar şu eserleri hazırlamak zorunluluğundadırlar. Keman 1. aşama: a) W.A. Mozart: 3, 4, veya 5 numaralı Keman Konçertolarından biri (kadans ile birlikte). a) J.S. Bach: Solo Keman için Sonat ve Partitalardan bir bölümün tamamı (aday tarafından belirlenecektir). c) İmtihan komisyonunun seçeceği orkestra partileri. Keman 2. aşama: a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto d) İmtihan komisyonunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek. Viola 1. aşama: a) F. A. Hoffmeister veya C. P. Stamitz Re Majör Viyola Konçertolarından biri (kadans ile birlikte). b) J.S. Bach: Çello Süitlerinden bir bölümün tamamı (aday tarafından belirlenecektir). c) İmtihan komisyonunun seçeceği orkestra partileri. Viola 2. aşama: a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto b) İmtihan komisyonunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek. Çello 1. aşama: a) J. Haydn: Re Majör veya Do Majör Çello Konçertosu (kadans ile birlikte). b) J.S. Bach: Çello Süitlerinden bir bölümün tamamı (aday tarafından belirlenecektir). c) İmtihan komisyonunun seçeceği orkestra partileri.Çello 2. aşama: a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto. b) İmtihan komisyonunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek. Kontrbas 1. aşama: a) F. A. Hoffmeister, J. M. Sperger, J. B. Vanhal Kontrbas Konçertolarından biri (kadans ile birlikte). b) J.S. Bach: Çello Süitlerinden bir bölümün tamamı (aday tarafından belirlenecektir). c) İmtihan komisyonunun seçeceği orkestra partileri. Kontrbas 2. aşama: a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto. b) İmtihan komisyonunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek