Tüzük

İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 DERNEĞİN ÜNVANI

 Madde 1- Derneğin ünvanı, İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

 Madde 2- Derneğin merkezi İstanbulda’dır. Dernek gerektiğinde yurt içinde şubeler açabilir. Bununla ilgili işlem, Dernekler Yasası Hükümlerine göre yapılabilir.

 DERNEĞİN AMAÇ VE KONUSU

 Madde 3- Derneğin amaç ve konusu:

Derneğin amacı,

Çoksesli müzik ve sahne sanatları kültürünün geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına yönelik her türlü girişim ve önerilerde bulunmaktadır.

Dernek bu temel amacını gerçekleştirmek için:

 1. Müzikolojik araştırmalar yapar, sözü edilen araştırmaların yapılmasına yardımcı olur.
 2. İlgili ve yetkili kuruluş ve kişiler tarafından gerçekleştirilecek orkestra ve koro konserlerine, resitallerine yardımcı olur, gerektiğinde maddi yardımlarda bulunur.
 3. Müzik ve tiyatro gösterileri düzenler ve bu tür gösterileri destekler.
 4. Müzikler ilgili kurslar, konferanslar düzenler, düzenlenen etkinliklere katılır.
 5. Ülkede yetişmiş ve yetişecek sanatçıları teşvik eder ve ödüllendirir.
 6. Dernek amacı doğrultusunda yayınlar yapar ve bu konuda sürdürülen faaliyetleri destkler.
 7. Dernek merkezi olan İstanbul’da ve şubesi bulunun diğer kentlerde, konser salonlarının kurulmasına yardımcı olur. Bu konuda çalışmaları bulunan başka kuruluşları teşvik eder. Kurulmuş bulunan konser salonlarının düzenli ve yararlı çalışmalarına yardımcı olur.
 8. Dernek amacı doğrultusunda ve yasalara uygun olan gayrimenkuller satın alabilir.
 • Çoksesli müzik çalışması yapanlara yurt içinde ve yurt dışında burslar verir, yardımlarda bulunur.
 1. Çoksesli müzik alanında yarışmalar düzenler veya yarışma düzenleyen kuruluşlara yardımlar yapar.
 2. Müzik ve sahne sanatları alanında etkinliklerde bulunan kamu ve özel kuruluşların çalışmalarına gerektiğinde mali katkıda bulunur, avanslar verir, bağışlar yapar ve alır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 4- Derneğin kurucuları ve ikametgah adresleri ile uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

 • Nadir Nadi ABALIOĞLU, Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı, Türk Uyruklu, Cumhuriyet Gazetesi Cağaloğlu/İst.
 • Hüseyin Saadettin AREL, İstanbul Belediye Konservatuarı Reisi, Türk uyruklu, Küçükbahçe sok. 3 K. Şişli/İst.
 • Reşit Saffet ATABİNEN, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Reisi, Türk Uyruklu, Cumhuriyet cad. /İst.
 • Bedri Nedim GÖKNİL, Tüccar, Türk Uyruklu Namık Paşa sok. No.7 Ayaspaşa/İst.
 • Abdülkadir KARAMÜRSEL, Müşavir Avukat, Türk Uyruklu, Vişnezade mah. Babaefendi sok. Beşiktaş/İst.
 • Lütfi KIRDAR, İstanbul Vali ve Belediye Reisi, Türk Uyruklu, Vali Konağı Harbiye/İst.
 • Cemal Reşit REY, Besteci ve Piyanist, Türk Uyruklu, Şakir Nigar sok. 37 Nişantaşı/İst.
 • Muhiddin SADAK, Viyolonselist, Türk Uyruklu, Hacı Bekir apt. Ağahamam/İst.
 • Salih Nurettin KOCAREŞİT, Ziraatçı, Türk Uyruklu, İzmir apt. 2 Kamarot sok. Ayaspaşa/İst.
 • Emel TACAR, Emlak ve Eytam Bankası Müdürlerinden, Türk Uyruklu, Emlak Bankası ADANA.
 • Afif TEKTAŞ, Tüccar, Türk Uyruklu, Berna apt. No.1 Maçka/İst.
 • Salih Murat ÖZDİLEK, Teknik Üniversite Fizik Profesörü, Türk Uyruklu, Salim sok. No.4 Feneryolu/İst.

 

 • Halit Ziya UŞAKLIGİL, Edip, Türk Uyruklu, Yeşilköy/İst.
 • Ömer Refik YALTKAYA, Piyanist, Türk Uyruklu, Haliç apt. Tozkoparan/İst.

 

 DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYELİĞİN ÇEŞİTLERİ

Madde 5- Dernekler yasası ve bu tüzük hükümlerine göre kayıtlı bulunan kişiler derneğin üyesidir.   Derneğin iki türlü üyesi bulunmaktadır:

 1. Asil Üyeler
 2. Onursal Üyeler

 ASİL ÜYELİK

 Madde 6- Bu tüzük hükümlerine ve Dernek Yasasına göre üye olma koşullarını taşıyan ve üyelikleri Dernek Yönetim Kurulu’nca kabul edilenler derneğin asil üyeleridir.

Derneğe üye olmak isteyen adayların medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekir.

Yabancı uyrukların Dernek üyeliği, Dernekler Yasasına göre gerçekleşir.

ASİL ÜYELİĞE KABUL

  Madde 7- Derneğe üye olmak isteyenler, Dernek asil üyeliğine kabul istemini içeren ve isteklinin adını, soyadını, TC kimlik numarasını, mesleğini, ikametgah adresini ve uyruğunu bildiren fotoğraflı ve imzalı bir istemde bulunurlar.

İki asil üyenin, başvuranın Dernek üyeliğine layık bir kişi olduğuna dair olan yazıyı imzalayarak üyeliğe kabul önerisinde bulunmaları gerekir.

Dernek üyeliği için yapılan başvuular en çok 30 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu gündemine alınarak karara bağlanır. Karar üyeliğe kabul edilene veya edilmeyene yazı ile bildirilir.

Yeni üye, bildiriminden itibaren 3 ay içinde yıllık üye ödentisini ve giriş ödentisini ödemek zorundadır.

   

ONURSAL ÜYELİK

  Madde 8- Derneğe her türlü maddi ve manevi yardımda bulunanlara müzik ve kültür alanında tanınmış Türkiye Cumhuriyeti yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere, Dernek Yönetim Kurulu’nca onursal üyelik veya onursal Başkanlık verilebilir. Onursal üyeler üye ödentisi ödemezler, oy kullanamazlar, dernek organlarına seçilemezler.

Madde 9- Dernek üyeliği, istifa etme, ölüm ve Derneğin yetkili kurullarının kararı ile sona erer. Her üye Dernek’ten istifa etme hakkına sahiptir. Ebediyete intikal eden üyelerin kaydı silinir. Ayrıca üyelik niteliklerini yitiren veya koşullarını yerine getiremeyenlerin üyelikleri Dernek Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenlerle üst üste üç sene aidatını ödemeyenler Dernek Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

  DERNEK ORGANLARI

  Madde 10- Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Onur Kurul

GENEL KURUL

  Madde 11- Genel Kurul, Derneğin en yüksek organı olup asil üyelerden oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

  Madde 12- Genel Kurul iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde ve Yönetim Kurulu’nun saptayacağı gün, saat ve yerde olağan toplantısını yapar. Bu toplantıda dernek organlarının seçimi yapılır.

Genel Kurul Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır.

 

 ÇAĞRI USULÜ

  Madde 13- Yönetim Kurulu, Dernek Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak adreslerine gönderilmek üzere toplantıya çağırılır.

Yapılacak çağrılarda, toplantıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı belirtilir.

  TOPLANTI YETER SAYISI

  Madde 14- Genel Kurul toplantı nisabı üyelerin yarısından bir fazlasıdır.

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ

  Madde 15- Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı salonuna girerler.

Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa bu durum bir tutanağa tespit edilerek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter açık oyla seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Sekreterler tarafından toplantı tutanağı Başkanla birlikte imzalanır.

TOPLANTIDA GÖRÜŞELECEK KONULAR

  Madde 16- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenen konunun gündeme alınması zorunludur.

 

 

  GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

  Madde 17- Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;
 2. Görev süresi iki yıl olan dernek organlarının seçilmesi;
 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının program ve raporlarının, bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesi ve Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra edilmesi;
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, bütçe uygulamasında Yönetim Kurulu’na fasıllar arasında aktarma yetkisi verilmesi;
 5. Şube açılması;
 6. Derneğin vakıf, iktisadi ve ticari işletmeler kurabilmesi;
 7. Derneğin feshedilmesi;
 8. Bu tüzükte başka bir organa verilmemiş diğer konuların görüşülmesi ve karara bağlanması, Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alımı veya mevcutların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

GENEL KURUL KARARLARININ İLANI

  Madde 18- Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu tarafından Dernek merkezinde üyeler tarafından görülebilecek bir yerde asılarak ilan edilir.

  Madde 19- Genel Kurul gizli oyla Yönetim Kurulu’nun dokuz asil ve dokuz yedek üyesini seçer. Asil üyelerden oluşan Yönetim Kurulu’nda boşalma olduğu takdirde en fazla oy alan yedek üye Yönetim Kurulu’nda yer alır

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 20- Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Ayrıca üyeleri arasından bir genel sekreter ve bir saymandan görevlendirilir.

  Yönetim kurulu en az ayda bir olmak üzere toplanır. Gerekirse başkanın daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanır.

 

YÖNETİM KURULU KARARLARI

  Madde 21- Yönetim Kurulu’nda kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkan’ın oy verdiği karar tercih edilir.

Madde 22- Yönetim Kurulu kararları tutanak defterine kaydedilir. Üyeler tarafından imzalanır.

  YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

  Madde 23- Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Dernek adına iktisap, iltizam, taahhüt ve sarfiyat işleri hakkında kararlar vermek; özellikle bağış ve bağışlarla ilgili her nevi yüküm ve şartları kabul etmek, bu hususta gereken taahhütlerde bulunmak; ihtiyaç halinde gayrimenkul kiralamak veya kiraya vermek; her nevi ipotek tesis etmek ve kaldırmak; Genel Kurul’ca yetki verilmesi halinde, mevcut taşınmazları satmak veya satın almak;
 2. Bütçe dahilinde bütün dernek işlerini yürütmek;
 3. Çalışma programını ve raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak;
 4. Bilanço ve bütçe tasarılarını hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak;
 5. Derneğin yönetimi için bütçe imkanları dahilide memur ve diğer personeli görevlendirmek;
 6. Gerektiğinde Onur Kurulu’nu toplantıya davet etmek;
 7. Dernek işlerinin düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için iç yönetmelikler hazırlamak ve uygulamak;
 8. Dernek işlerini yürütmekte yararlı olacak komiteler kurmak;
 9. Mali formaliteler yüzünden etkinlikler için gerekli harcamaları zamanında yapamayan orkestra kuruluşları için avans veya kredi hesapları açmak;
 10. Derneğin amacına ulaşmasını sağlamak için gereken kararları almak ve uygulamak;
 11. Derneğe üye kabulüne ve çıkarılmasına karar vermek;
 12. Dernek üyelerinden alınan yıllık ödenti ve giriş ödenti tutarını belirlemek.

 

 

  DERNEĞİN TEMSİLİ

  Madde 24- Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu kararı ile kurul üyelerine belirli konularda Derneği temsil yetkisi verilir.

DENETLEME KURULU

   Madde 25- Genel kurul, Denetleme Kurulu için gizli oyla üç asil ve üç yedek üye seçer. Asil üyeler Denetleme Kurulu’nu oluşturur. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden en çok oy alan üye Denetleme Kurulu’nda görev alır.

DENETLEME KURULU’NUN GÖREVLERİ

  Madde 26- Denetleme Kurulu’nun görevleri şunlardır;

 1. Bir yıl içinde ne az bir defa Derneğin çalışmalarını denetlemek; bütçe dahilinde sarfiyat yapılıp yapılmadığını, muhasebe defterlerinin kaidelere uygun tutulup tutulmadığını kontrol etmek;
 2. Yaptığı denetimler sonucunda hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na vermek ve Genel Kurul’un onayına sunmak.

ONUR KURULU

Madde 27- Genel Kurul, Onur Kurulu için gizli oyla üç asil üç yedek üye seçer. Asil üyeler, yapacakları toplantıda bir başkan seçerler. Onur Kurulu’nda üyelik boşalması durumunda, en çok oy alan yedek üye görev alır.

  Madde 28- Dernek Yönetim Kurulu’nca kurula havale edilen Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler ile Dernekte kalmalarının Yasa ve Tüzük gereği sakınca yaratıp yaratmayacağının tetkik edilmesi istenenlerin durumlarını tetkik edip, Dernekte kalıp kalmamaları hakkında görüş bildirmek.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde 29- Dernek mevzuatta belirtilen defterleri tutmakta yükümlüdür. Dernek tarafından tutulan defterler il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilecektir.

 

 

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

  Madde 30- Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. Dernek üyelerinden alınan yıllık ödenti;
 2. Derneğe yapılacak her türlü yardım ve bağışlar;
 3. Derneğin düzenleyeceği temsil, festival, konser ve gösterilerden sağlanan gelir;
 4. Derneğin sahip olduğu taşınmazlardan sağlanan gelirler;
 5. Derneğin bankadaki mevduatının getirdiği faizler;
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği iktisadi ve ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

  Madde 31- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN MALİ YILI

  Madde 32- Derneğin mali yılı 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DERNEĞİN FESHİ

  Madde 33- Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ve Derneğin feshine dair Genel Kurul kararlarında üçte iki çoğunluk aramak zorunludur. Fesih kararından sonra Derneğin taşınır taşınmaz tüm mal varlıkları Beyoğlu Kız Mektebi Vakfi’na intikal eder.

ŞUBELERİN KURULUŞU

  Madde 34- Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye’nin her yerinde şube açabilir.

Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilecek en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuru yapılır. Bu yazıda, kurucuların ad ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikamet yeri ve uyruğu ile şube merkezi adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunldur.

ŞUBELERİN ORGANLARI

  Madde 35- Açılacak şubede:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Onur Kurulu

 

İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ